Chất liệu khác

Đá LUCERA Hillstone - ĐE10

Đá LUCERA Hillstone - ĐE10

Mã sản phẩm: ĐE10

Giá: 3,400,000/m2

Đá PEARL WHITE Coastal Reef- ĐE07

Đá PEARL WHITE Coastal Reef- ĐE07

Mã sản phẩm: ĐE07

Giá: 2,860,000/m2

Bê tông Artstone - BT01

Bê tông Artstone - BT01

Mã sản phẩm: BT01

Giá: 2,850,000/ 3,000,000/

-5%
RIO GRANDE River Rock

RIO GRANDE River Rock

Mã sản phẩm: ĐE01

Giá: 2,700,000/m2

Đá APPALACHIAN Limestone - ĐE02

Đá APPALACHIAN Limestone - ĐE02

Mã sản phẩm: ĐE02

Giá: 2,700,000/m2

SAWTOOTH Rustic Ledge - ĐE05

SAWTOOTH Rustic Ledge - ĐE05

Mã sản phẩm: ĐE05

Giá: 2,700,000/m2

Đá OLD ENGLISH Stacked Stone - ĐE11

Đá OLD ENGLISH Stacked Stone - ĐE11

Mã sản phẩm: ĐE11

Giá: 2,700,000/m2

Đá TOMBSTONE Cobblestone - ĐE06

Đá TOMBSTONE Cobblestone - ĐE06

Mã sản phẩm: ĐE06

Giá: 2,670,000/m2

Đá COPPER Mountain Ledge - ĐE08

Đá COPPER Mountain Ledge - ĐE08

Mã sản phẩm: ĐE08

Giá: 2,670,000/m2

Đá SERRANO Country Rubble - ĐE04

Đá SERRANO Country Rubble - ĐE04

Mã sản phẩm: ĐE04

Giá: 2,600,000/m2

Đá COAL CANYON Cobblestone

Đá COAL CANYON Cobblestone

Mã sản phẩm:

Giá: 2,600,000/m2

Đá WISCONSIN Weather Edge - ĐE09

Đá WISCONSIN Weather Edge - ĐE09

Mã sản phẩm: ĐE09

Giá: 2,600,000/m2

Đá Eldorado Cliffstone - ĐE03

Đá Eldorado Cliffstone - ĐE03

Mã sản phẩm: ĐE03

Giá: 2,200,000/m2

Đá ốp tường trang trí Eldorado Ashlar

Đá ốp tường trang trí Eldorado Ashlar

Mã sản phẩm:

Giá: 2,200,000/m2

Đá ốp tường trang trí Eldorado Bluffstone

Đá ốp tường trang trí Eldorado Bluffstone

Mã sản phẩm:

Giá: 2,200,000/m2